Om skidavgifterna i Hemus

Hemusområdet i MoraMan kan säkert ha olika åsikter om behovet av att ta ut avgifter för nyttjandet av skidspåren i Hemusterrängen. Man kan också ha åsikter om storleken och konstruktionen av avgiftssystemet, liksom för- och nackdelar för Mora som ”skidkommun”. Det är en politisk debatt, som – trots en i princip enig teknisk nämnd och ett nästan reservationslöst fullmäktigebeslut – givetvis är fullt legitim.

De som däremot tar allemansrätten och naturreservatet som intäkt för att kommunen skulle vara förhindrad att ta ut en avgift för nyttjandet av de preparerade skidspåren, de för inte en politisk debatt. Det är populistiskt och visar bara på en stor portion okunnighet och/eller ovilja att lyssna och förstå.

Det är ju egentligen väldigt enkelt:
Mora kommun tar inte betalt för att få vistas i Hemusterrängen eller tillträdet till naturreservatet Vasaloppsspåret.

Mora kommun vill ta ut avgifter för dem som med särskild utrustning (längdskidor) brukar en för ändamålet iordningställd indrottsanläggning – om än tillfällig sådan – likaväl som man under vintern tar ut en avgift för nyttjande av ex-vis en slalombacke (av praktiska skäl kopplat till nyttjandet av liften).

Det handlar om preparering av marken där spåren ligger, spårdragning och -preparering, samt belysning, mm. Det vill säga i princip samma typ av arbete som i en slalombacke, men utspritt över ett betydligt större område!

Allemansrätten gäller i området, men i kraft av naturreservatets bestämmelser är just de anlagda skidspåren undantagna:

————————————–

”C. FÖRESKRIFTER ENLIGT 10 § NATURVÅRDSLAGEN OM VAD ALLMÄNHETEN  HAR ATT IAKTTAGA INOM RESERVATET

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att

1. Framföra motordrivet fordon, hund eller häst inom reservatsområdet inom den del av naturreservatet som innehåller av naturvårdsförvaltaren iordningställda skidspår.”

————————————-

Syftet med reservatet är ju att säkerställa möjligheterna att i framtiden anlägga just skidspår i terrängen. Det syftet innebär därför att de iordningställda skidspåren i praktiken är undantagna från allemansrätten.

För gärna en debatt om avgifterna och systemet. Skapa opinioner för eller emot. Det tål även vi som tror att avgifterna på sikt kommer att gynna skidåkningen i Mora. Men använd sakliga och politiskt relevanta argument!

Moderaterna ökar statens inflytande

Moderaterna tycker att vi som medborgare fritt ska kunna disponera våra inkomster och ta ansvar för vår egen välfärd enligt principen ”var och en sin egen lyckas smed”. Även om jag har en annan syn på samhällets ansvar för medborgarnas grundläggande välfärd, så kan jag ändå se en viss moderat logik i resonemanget.

Tyvärr försvinner den moderata logiken när det kommer till kommunernas möjligheter att disponera sina inkomster och ta ansvar för kommuninnevånarnas välfärd. Då ska plötsligt staten styra och ställa och med hjälp av olika ”reformer” tvinga kommunerna att med skattemedel betala privata aktörer att bedriva ”kommunal” verksamhet som barnomsorg och äldrevård.

Barnomsorgspengen, vårdnadsbidraget, LOVen och friskoleverksamheten är bara några exempel som undergräver det kommunala självstyret och på sikt kommer att gräva stora hål den kommunala ekonomin.

Tacka Moderaterna för det!