Besök verkligheten, Naturvårdsverket

Nedanstående är en liten reflektion med anledning av en artikel i Mora Tidning betitlad: ”Skidavgiften kolliderar med syftet

”…Lugnet i Falun och skidskyttestadion i Östersund kan anses vara avgränsade områden där det kan vara berättigat att ta ut avgifter för skidåkning, men där spåret leder ut i skogen … där det inte ska kosta pengar att åka.”

Är det inte liksom lite av själva idén med anläggningar för längdskidåkning att ”spåren leder ut i skogen”. Därvidlag finns inga skillnader alls mellan ex-vis Lugnets skidstadion och Hemus skidstadion. Tror Nils Hallberg att Lugnet är en rundbana omgiven på alla sidor av läktare?

Syftet med själva naturreservatet är ju dessutom att anlägga just skidspår som sedan länge är avgiftsbelagda att nyttja, eller tror Nils Hallberg att vasaloppsåkarna åker gratis i naturreservatet? (se Länsstyrelsens sida om Vasaloppsreservatet)

Nils Hallberg kanske skulle göra ett litet studiebesök i verkligheten så att han får klart för sig att skidspår inte anlägger sig själva…

Om skidavgifter och allemansrätt

Hemusområdet i MoraNaturvårdsverket har nu presenterat sitt yttrande när det gäller spåravgifterna i Hemus. Vid en snabb genomläsning får man uppfattningen att de skulle vara emot att avgifter tas ut – och det är de så länge man inte kan tala om en anläggning ”i juridisk mening”.

Jag går här igenom deras sammanfattning och kommenterar stycke för stycke (Naturvårdsverkets text i kursivt):

— Naturvårdsverket lutar sig mot att det i regeringsformen står att ”Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”. Vi menar därför att det inte är möjligt att ha tvingande avgifter för längdskidåkning på mark där allemansrätten gäller.

Helt korrekt, men i Moras fall handlar det ju inte om att ta betalt för skidåkning i öppen terräng.

— För att kunna ta ut avgifter bör skidspåret vara en anläggning i juridisk mening. Detta skulle då göra att allemansrätten upphävs. En sådan anläggning präglas av att större investeringar gjorts. Det kan handla om större investeringar, exempelvis för konstsnötillverkning. Dessa anläggningar finns mest för tävlings- och träningsverksamhet. De är inte sällan inhägnade eller avspärrade områden.

En ganska bra beskrivning av Hemusområdet tycker jag, bortsett då för skrivningen om ”inhägnade eller avspärrade”, men ”inte sällan” är ju detsamma som ”ofta, men inte alltid”.

— Avgift bör inte tas ut för skidspår som är öppna för allmänheten (det vill säga inte avsedda för tävling/elitträning).

Kanske den mest verklighetsfrämmande delen i Naturvårdsverkets skrivning. Det finns väl inte ett skidspår avsett ”för tävling/elitträning” som inte samtidigt är öppet för allmänheten? Gränsen mellan ”elitträning” och ”vanlig” träning är nog dessutom ganska flytande, speciellt i Hemusterrängen.

Rätten att ta ut avgift kan ju inte vara kopplat till ambitionsnivån hos brukarna, utan måste helt utgå från anläggningens ”nivå” så länge som denna nivå ligger i paritet med vad brukarna förväntar sig.

— Det finns inget hinder för frivilliga avgifter. Inte heller för avgifter i anslutning till skidspåren, exempelvis parkeringar, vallabodar, omklädnings- eller bastulokaler.

Inget nytt i sak, och dessutom ganska självklart.

— I naturreservat bör man vara försiktig med att ta ut tvingande avgifter. Frågan bör bedömas utifrån varför reservatet bildades.

Absolut! Och eftersom reservatet bildats just för att säkra möjligheten att anlägga skidspår, så bör det i just detta fallet inte utgöra något hinder för att ta ut avgifter.

— Idag finns ingen lag kring frågan och inga vägledande domar. Därför går det inte med säkerhet att uttala sig om vad som gäller i dagsläget, eller vad som kommer att gälla i framtiden.

Hur skulle det vara med lite sunt förnuft? 🙂

Men – visst – det kan vara bra med någon form av vägledande dom och det lär vi ju få från Länsrätten. Det är ju de som dömer i frågan, inte Naturvårdsverket, vars handläggare tycks ha en mycket begränsad kännedom om hur en sådan här anläggning används, drivs och förvaltas.

Lyssna och se också på när kommunalrådet Bengt-Åke Rehn intervjuas av Sveriges Television i frågan.

Om skidavgifterna i Hemus

Hemusområdet i MoraMan kan säkert ha olika åsikter om behovet av att ta ut avgifter för nyttjandet av skidspåren i Hemusterrängen. Man kan också ha åsikter om storleken och konstruktionen av avgiftssystemet, liksom för- och nackdelar för Mora som ”skidkommun”. Det är en politisk debatt, som – trots en i princip enig teknisk nämnd och ett nästan reservationslöst fullmäktigebeslut – givetvis är fullt legitim.

De som däremot tar allemansrätten och naturreservatet som intäkt för att kommunen skulle vara förhindrad att ta ut en avgift för nyttjandet av de preparerade skidspåren, de för inte en politisk debatt. Det är populistiskt och visar bara på en stor portion okunnighet och/eller ovilja att lyssna och förstå.

Det är ju egentligen väldigt enkelt:
Mora kommun tar inte betalt för att få vistas i Hemusterrängen eller tillträdet till naturreservatet Vasaloppsspåret.

Mora kommun vill ta ut avgifter för dem som med särskild utrustning (längdskidor) brukar en för ändamålet iordningställd indrottsanläggning – om än tillfällig sådan – likaväl som man under vintern tar ut en avgift för nyttjande av ex-vis en slalombacke (av praktiska skäl kopplat till nyttjandet av liften).

Det handlar om preparering av marken där spåren ligger, spårdragning och -preparering, samt belysning, mm. Det vill säga i princip samma typ av arbete som i en slalombacke, men utspritt över ett betydligt större område!

Allemansrätten gäller i området, men i kraft av naturreservatets bestämmelser är just de anlagda skidspåren undantagna:

————————————–

”C. FÖRESKRIFTER ENLIGT 10 § NATURVÅRDSLAGEN OM VAD ALLMÄNHETEN  HAR ATT IAKTTAGA INOM RESERVATET

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att

1. Framföra motordrivet fordon, hund eller häst inom reservatsområdet inom den del av naturreservatet som innehåller av naturvårdsförvaltaren iordningställda skidspår.”

————————————-

Syftet med reservatet är ju att säkerställa möjligheterna att i framtiden anlägga just skidspår i terrängen. Det syftet innebär därför att de iordningställda skidspåren i praktiken är undantagna från allemansrätten.

För gärna en debatt om avgifterna och systemet. Skapa opinioner för eller emot. Det tål även vi som tror att avgifterna på sikt kommer att gynna skidåkningen i Mora. Men använd sakliga och politiskt relevanta argument!